Stel je vraag
0

Chemie 2016-augustus vraag 5

asked 2017-08-19 14:38:57 -0500

Jill.Dumez gravatar image

updated 2017-09-03 14:05:52 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Waarom is stelling I van deze vraag niet correct? image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-19 15:10:22 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-19 15:11:26 -0500

Je evenwichtsconstante is gelijk aan het product van de concentraties van reactieproducten verheven tot de macht van hun coëfficiënten gedeeld door het product van de concentraties van reagentia verheven tot de macht van hun coëfficiënten.

Is dat in deze uitdrukking van Kc zo neergeschreven?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah nee ik zie het al. Bedankt had er waarschijnlijk te snel over gekeken!!

Jill.Dumez ( 2017-08-19 16:09:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-19 14:38:57 -0500

Aantal keer gelezen: 186 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17