Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 8-05

asked 2017-08-19 23:49:28 -0500

Charlotte.Lens gravatar image

updated 2017-09-03 14:07:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik vroeg mij af of je hier rekening moet houden met de 2de reactievergelijking die gegeven is, nl: HS- <-> H+ + S 2- Ik heb deze niet gebruikt bij het maken van de oefening en kwam op het juiste resultaat uit. Ik redeneerde dat omdat de Kz (2) zo klein is, men deze mag verwaarlozen, maar weet niet of deze redenering helemaal correct is.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-20 04:44:12 -0500

Charlotte.Lens gravatar image

Oké, bedankt! :)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-20 02:56:04 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Bij Polyprotische zuren = zuren die meerdere protonen kunnen afsplitsen, moet enkel rekening gehouden worden met de eerste protonafsplitsing bij het berekenen van de pH.

Bij H2S is de eerste protonafsplitsing een zwak zure protonafsplitsing (Kz < 1) en moet je om de pH te berekenen de formule van het zwak zuur gebruiken. De tweede protonafsplitsing mag je verwaarlozen bij het berekenen van de pH.

Bij H2S04 is de eerste protonafsplitsing een sterk zure protonafsplitsing (Kz > 1) en moet je om de pH te berekenen de werkwijze gebruiken voor een sterk zuur. De tweede protonafsplitsing mag je hier ook verwaarlozen bij het berekenen van de pH.

Dus was je redenering helemaal correct !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-19 23:49:28 -0500

Aantal keer gelezen: 148 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17