Stel je vraag
0

3.2.1.E log(log(x))

asked 2017-08-20 04:23:15 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Beste,

De opgave is om het domein te berekenen van log(log(x)). Het domein van de logaritme loopt van ]0, plus oneindig[ maar hoe verandert dit domein als de logaritme van de logaritme gevraagd wordt? Op mijn rekentoestel komt en functie die pas start vanaf x=1.

Bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-20 06:57:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Gooi je rekenmachine niet weg, het is juist!

Het logaritme van een negatief getal bestaat niet. Dus moet log x > 0 zodat de log (log x) alleen maar kan bepaald worden vanaf x>1

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-20 04:23:15 -0500

Aantal keer gelezen: 50 keer

Laatst gewijzigd: Aug 20 '17