Stel je vraag
0

Wiskunde 3.5.6 asymptoot

asked 2017-08-20 05:43:58 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

f(x)= ln (e^x + 5) Hoe bereken je de asymptoten? Voor de horizontale asymptoot probeerde ik de limiet van x naar + oneindig, maar kwam als antwoord ook plus oneindig uit. Kan een log functie een VA hebben?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-22 14:29:46 -0500

Ik denk dat je voor de vertikale asymptoten moet kijken waar dat de ln 0 wordt, E^x+5 heeft toch geen nulpunten? De horizontale/schuine asymptoten kan je vinden door de limiet te beschouwen van x naar -oneindig en +oneindig. Bij - oneindig wordt dit de ln(5) en bij +oneindig wordt dit de ln(e^x)= x, respectievelijk een horizontale en schuine asymptoot, dit zei een vriend van mij.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel. Hoe bereken je de schuine asymptoot bij logaritmische functies?

Febe.VandeVoorde ( 2017-08-25 10:04:48 -0500 )edit
0

answered 2017-08-22 14:52:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Met GEOGEBRA vind ik een schuine en een horizontale asymptoot.C:\fakepath\ln (e...).JPG

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-20 06:48:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er is een vertikale asymptoot, maar geen horizontale.

Kijk eens of je de vertikale kan vinden uit de wetenschap dat de ln van een heel klein getal naar zeer negatief (min oneindig) gaat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb het verkeerd gelezen, ik dacht dat het ln (e^(x+5)) was.

Myriam@REBUS ( 2017-08-22 14:49:17 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-20 05:43:58 -0500

Aantal keer gelezen: 145 keer

Laatst gewijzigd: Aug 22 '17