Stel je vraag
1

Fysica hydrostatica

asked 2015-08-19 09:30:38 -0500

inge_wouters gravatar image

Neem aan dat de gemiddelde dichtheid van een persoon gelijk is aan de dichtheid van water. Het verschil in hydrostatische druk in een bloedvat in de hersenen en in een bloedvat in de voeten van een rechtopstaand persoon met lengte 1,80 m is:

A. 1800 Pa

B. 18000 Pa

C. 1800 N

D. 18000 N

Ik bekom antwoord B, maar ik vind nergens of dit ook de juiste oplossing is.

Ik stelde p1 = 1000 * 10 * 1,80

en zo werd p2 (druk in de voeten) met hoogte 0 gelijk aan 0

wat het verschil p1 - 0 maakt --> 18000 Pa.

Is dit een juiste redenering?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-08-19 13:49:18 -0500

Jef@REBUS gravatar image

Beste Inge,

Uw antwoord en redenering zijn correct.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hartelijk bedankt!

inge_wouters ( 2015-08-19 14:11:19 -0500 )edit
2

answered 2015-08-19 12:56:34 -0500

Valerie.Alberts gravatar image

Ik zou inderdaad zeggen dat B het juiste antwoord is!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-19 09:30:38 -0500

Aantal keer gelezen: 276 keer

Laatst gewijzigd: Aug 19 '15