Stel je vraag
0

wiskunde 3.9.12

asked 2017-08-20 06:08:19 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Beste,

Ik kom voor elke integraal 1/2 uit. Er zijn n integralen dus komt mijn antwoord op n maal 1/2 maal de rekenkundige rij (1+2+3+....+n) is 33. Als ik deze bewerking oplos kom ik niet aan elf (wat het antwoord zou moeten zijn). Waar zit mijn fout?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-20 06:52:36 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

1/2 (1 + 2 + 3 + ... +n) = 33

Dus is de som = 66

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-20 06:08:19 -0500

Aantal keer gelezen: 29 keer

Laatst gewijzigd: Aug 20 '17