Stel je vraag
0

Wiskunde 2.1.21

asked 2017-08-20 08:54:23 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Hoe kom je hierop 9 oplossingen. 2sin^2(x) , moet je dat gelijk stellen aan 1 ? En dan zo 1/2 en daarvan de wortel nemen. Maar ik snap het niet. Mag dat zomaar ? Alvast bedankt !

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-20 09:45:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er zijn 3 gehele getallen mogelijk als oplossing: 0 , 1 en 2. Kijk met welke sinus waarden dat antwoord overeenkomt en welke hoeken daar kunnen voor zorgen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-20 08:54:23 -0500

Aantal keer gelezen: 108 keer

Laatst gewijzigd: Aug 20 '17