Stel je vraag
0

Fysica Geluid 9.6

asked 2017-08-20 10:40:08 -0500

Jasmine.DeTroy gravatar image

updated 2017-08-21 03:18:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zou iemand me kunnen uitleggen hoe je oefening 9.6 van fysica moet oplossen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-21 11:04:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Wordt er niet vermeld dat het de grondtoon moet zijn? Dat is de laagste frequentie met n=1

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel, ik wist niet dat n 1 moest zijn!

Jasmine.DeTroy ( 2017-08-21 11:23:52 -0500 )edit
0

answered 2017-08-20 16:19:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er staat daarvoor een formule op je formularium: fn= (1v)/2l = 1*340/2l = 392

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-20 10:40:08 -0500

Aantal keer gelezen: 397 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '17