Stel je vraag
0

wiskunde 3.1.2

asked 2017-08-20 11:28:20 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

Mag je bij opgave 3.1.2 deze functie eerst vereenvoudigen, waardoor je dus f(x) = (x-1)^2 + (x+1)^2 krijgt?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-20 16:16:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dat mag je zeker doen. Door de vereenvoudiging verandert de functie niet. Je kan de functie afleiden na vereenvoudiging, wat veel beter gaat dan met de originele functie.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Super! Dankjewel

Quinten.Ruymen ( 2017-08-21 12:46:44 -0500 )edit
0

answered 2018-06-13 10:43:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je hebt inderdaad een foutje gemaakt bij het afleiden van de exponent van de e-functie. Kan je het hieruit halen? image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ooh ja ik zie het, dankuwel!

Mirjam.VanHove ( 2018-06-13 12:09:17 -0500 )edit
0

answered 2018-06-13 08:30:31 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

Is het ook mogelijk om dit niet te doen? Ik zag dit bijvoorbeeld niet en ben direct begonnen met afleiden. Op de foto in bijlage zie je wat ik verder gedaan heb. Ik kwam uiteindelijk op iets waar ik verder niets mee wist te doen, maar misschien heb ik een foutje gemaakt?

Alvast bedankt!

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-20 11:28:20 -0500

Aantal keer gelezen: 55 keer

Laatst gewijzigd: Jun 13 '18