Stel je vraag
0

wiskunde 3.1.2

asked 2017-08-20 11:28:20 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

Mag je bij opgave 3.1.2 deze functie eerst vereenvoudigen, waardoor je dus f(x) = (x-1)^2 + (x+1)^2 krijgt?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-20 16:16:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dat mag je zeker doen. Door de vereenvoudiging verandert de functie niet. Je kan de functie afleiden na vereenvoudiging, wat veel beter gaat dan met de originele functie.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Super! Dankjewel

Quinten.Ruymen ( 2017-08-21 12:46:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-20 11:28:20 -0500

Aantal keer gelezen: 19 keer

Laatst gewijzigd: Aug 20 '17