Stel je vraag
0

wiskunde vraag 10 juli 2016

asked 2017-08-21 04:08:23 -0500

Emilie.Dingenen gravatar image

Ik kom vergelijking: 2a^3 - 50a^2 +261a +287 = 0 uit na het oplossen van mijn stelsel. Hoe moet ik deze vergelijking oplossen want ik vind geen nulpunt...

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-21 04:22:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Uit de gegevens van de opgave kan je opmaken dat (13,0) een nulpunt is van de functie. Dus kan je deze derdegraads vergelijking met de methode van Horner opdelen in (x-13) (tweedegraads vergelijking) en van deze laatste kan je handig de nulpunten vinden.

Je zal zien dat de tweedegraads vergelijking een dubbel nulpunt vormt, dus een lokaal maximum. De rest zou je nu zelf moeten kunnen vinden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-21 04:08:23 -0500

Aantal keer gelezen: 176 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '17