Stel je vraag
0

Fysica 4.2.1

asked 2017-08-21 06:23:32 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Beste,

Voor deze oefening berekende ik de x en y component van het veld in P. De zijden van de driehoek zijn 3,4 en 5 dus is de driehoek rechthoekig. Het assenstelsel ligt dus op de driehoek in P. In de 3cm-zijde ligt het elektrisch veld van Q1 op P (dit nam ik als y-as) en het verlengde van de 4cm-zijde is het elektrisch veld van Q2 op P (Dit nam ik als x-as). Voor de x component berekende ik het elektrisch veld met de formule E=k.Q/r^2 en kwam 112500 uit. Langs de y as kwam ik met E=k.Q(-10.10^-6)/r(0,3)^2 als antwoord -10^6. Dit is fout.

Waar zit mijn redeneerfout?

Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-21 11:13:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er wordt gevraagd om dit naar een klassiek assenstelsel te ontbinden. (met sinus en cosinus weet je wel)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-21 06:23:32 -0500

Aantal keer gelezen: 222 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '17