Stel je vraag
0

Chemie 2016-augustus vraag 14

asked 2017-08-21 08:05:13 -0500

Nele.Dewaele gravatar image

updated 2017-09-03 13:50:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

image description

Hoe moet je deze oefening het best oplossen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-21 09:27:21 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hier kan je best de KRAO regel toepassen. Deze regel geeft aan dat aan de kathode er een reductie plaats vindt.

KRAO = Kathode Reductie en Anode Oxidatie.

Dit wilt dus zeggen dat het antwoord ofwel A is ofwel D.

Bij A wordt 1 mol Pb02 (vast) omgezet in 1 mol PbS04 vast. De molaire massa van PbSO4 is groter dan deze van PbO2 dus zal de massa van de kathode toenemen.

Bij D wordt wordt 1 mol PbS04 (vast) omgezet in 1 mol Pb (vast). De molaire massa van Pb is kleiner dan deze van PbS04 dus zal de massa van de kathode afnemen

A is het juiste antwoord.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u wel!

Nele.Dewaele ( 2017-08-22 01:51:37 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-08-21 08:05:13 -0500

Aantal keer gelezen: 125 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17