Stel je vraag
0

Chemie 2016-augustus vraag 14

asked 2017-08-21 08:05:13 -0500

Nele.Dewaele gravatar image

updated 2017-09-03 13:50:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

image description

Hoe moet je deze oefening het best oplossen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-21 09:27:21 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hier kan je best de KRAO regel toepassen. Deze regel geeft aan dat aan de kathode er een reductie plaats vindt.

KRAO = Kathode Reductie en Anode Oxidatie.

Dit wilt dus zeggen dat het antwoord ofwel A is ofwel D.

Bij A wordt 1 mol Pb02 (vast) omgezet in 1 mol PbS04 vast. De molaire massa van PbSO4 is groter dan deze van PbO2 dus zal de massa van de kathode toenemen.

Bij D wordt wordt 1 mol PbS04 (vast) omgezet in 1 mol Pb (vast). De molaire massa van Pb is kleiner dan deze van PbS04 dus zal de massa van de kathode afnemen

A is het juiste antwoord.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u wel!

Nele.Dewaele ( 2017-08-22 01:51:37 -0500 )edit

Als ik me niet vergis bedoelt u antwoord D aangezien daar PbSO4 wordt gevormd uit Pb02 en de massa vd elektrode dus toeneemt. Bij A wordt PbSO4 Pb en dus lichter.

Lucas.Wattecamps ( 2019-07-01 02:59:30 -0500 )edit

Aan de kathode gebeurt reductie en de massa moet toenemen. Dat is toch de oplossing A. Daar er in deze reactie bij reductie PbO2 wordt omgezet in PbSO4. Akkoord?

Koen@REBUS ( 2019-07-01 05:39:19 -0500 )edit

We bedoelen hetzelfde. Ik vermoed dat het verschil ligt in de gele of blauwe versie.

Lucas.Wattecamps ( 2019-07-01 09:56:09 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-08-21 08:05:13 -0500

Aantal keer gelezen: 213 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17