Stel je vraag
0

biologie: erfelijkheidsleer vraag 29

asked 2017-08-21 09:34:48 -0500

Julie.DeWin gravatar image

Ik begrijp niet zo goed hoe je vragen zoals vraag 29 aanpakt. Ik kom uit op slechts 1/4... Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2017-08-21 16:13:25 -0500

Koen.vH@REBUS gravatar image

Het eerste dat je doet in dit geval, is bepalen hoe het kenmerk wordt overgeërfd. Voor vraag 29 is de aandoening recessief (twee gezonde grootouders krijgen een ziek kind --> dominant uitgesloten) en autosomaal (rechterkant: gezonde grootvader en grootmoeder krijgen een zieke dochter --> x-gebonden recessief uitgesloten).

Vervolgens wil je de kans berekenen dat het laatste kind ziek (aa) is. Voorwaarde hiervoor is dat beide ouders drager (Aa) zijn. Uit de stamboom is af te leiden dat de groutouders allen drager zijn. De moeder heeft dan 2/3 kans om drager te zijn (kruising Aa x Aa geeft AA, Aa, Aa, en aa mag je schrappen gezien je weet dat de moeder sowieso niet ziek is). Idem voor de vader. Gezien beide ouders tegelijk drager moeten zijn om een ziek kind te krijgen vermenigvuldig je deze kans, en vermenigvuldig je ze vervolgens met 1/4 (kans dat twee drager ouders een ziek kind krijgen).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-21 09:34:48 -0500

Aantal keer gelezen: 99 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '17