Stel je vraag
0

fysica 9.3

asked 2017-08-21 10:13:47 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Beste,

Via de formule Fn=nv/2l met n=1 kwam ik uit dat 224 Hz = v/2l. V moet vermeerderen met 3 (wortel negen) dus dacht ik om 224 gedeeld door 3 te doen, maar dan kwam ik een fout antwoord uit. Het antwoord zou 227,47 Hz moeten zijn. Hoe moet ik dit verder oplossen?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-21 11:10:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De formule die je moet gebruiken staat in de opgave. Maar vergeet niet je temperatuur om te zetten in graden Kelvin.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Een temperatuurstijging van 9 graden Celsius komt toch overeen met een stijging van 9 graden Kelvin? Ik zie geen formule in de opgave staan (oefening 3 hoofdstuk 9). Bedankt!

Febe.VandeVoorde ( 2017-08-21 13:18:53 -0500 )edit

Het staat in de eerste zin van de opgave: "waarbj T de kelvintemperatuur is." Je vergelijkt dus de vierkantswortel van (273 + 15) met deze van (273 + 24).

Myriam@REBUS ( 2017-08-21 14:10:29 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-21 10:13:47 -0500

Aantal keer gelezen: 34 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '17