Stel je vraag
0

fysica 9.16

asked 2017-08-21 10:33:34 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Beste,

Voor deze oefening startte ik met de formule fn=n.v/2.l = v/lambda. Door de laatste twee om te vormen kwam ik op 2l=lambda. De lengte is 0,3 meter, maal twee is dat 0,6 meter voor lambda. Dit is fout, het antwoord zou lambda=1,20m moeten zijn.

Nog een laatste vraag: Waarvoor staat de n in 'Fn'?

Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-21 11:06:29 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het is een halfopen orgelpijp. Hier moet je de andere formule gebruiken (lambda/4 is de hoogte van de fles). En dan komt het uit.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel. Staat die formule ook gegeven op het examen of moeten we die vanbuiten leren? Ik heb er nog nooit van gehoord?

Febe.VandeVoorde ( 2017-08-21 13:15:57 -0500 )edit

De formule staat in de theorie, maar niet op het formularium. Die moet je dus vanbuiten kennen want over een halfopen orgelpijp zijn er al vragen geweest.

Myriam@REBUS ( 2017-08-21 14:06:18 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-21 10:33:34 -0500

Aantal keer gelezen: 26 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '17