Stel je vraag
0

homologe chromosomen

asked 2017-08-21 14:03:08 -0500

Florence.DeJonghe gravatar image

Ik ben een beetje in de war. Is het juist dat homologe chromosomen dezelfde genen bevatten op dezelfde plaatsen, maar dat de informatie van die genen kan verschillen als de allelen verschillend zijn ? Of is dit niet juist? Bedankt om dit even te verduidelijken.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-21 16:00:39 -0500

Koen.vH@REBUS gravatar image

Dat klopt. Homologe chromosomen bevatten dezelfde genen op dezelfde plaats, en ze kunnen dezelfde of verschillende allelen van die genen bevatten.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-21 14:03:08 -0500

Aantal keer gelezen: 153 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '17