Stel je vraag
1

chemie: 2016-17 opgave 2.39

asked 2017-08-22 01:55:41 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

updated 2017-09-03 13:46:19 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hallo Bij volgende oefening heb ik de waarden van Cl 35 gebruikt, en Cu 63 (omdat deze volgens mij het meest in de natuur voorkomen.) Als ik dan de verhouding van de protonen tot de neutronen bereken (door deze van de 2 elementen op te tellen, dus 17p +29p en 18n+34n) kom ik geen van de antwoordmogelijkheden uit. Doe ik iets fout?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-22 03:54:05 -0500

Harold.Mulier gravatar image

CuCl2 dissocieert in Cu2+ + 2Cl- Hierdoor moet je volgens mij met 2 keer het aantal protonen en 2 keer het aantal neutronen van Cl 63 rekenen. Hoop dat dit helpt

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-08-22 06:45:20 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bravo Harold. Perfecte hint!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-22 01:55:41 -0500

Aantal keer gelezen: 136 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17