Stel je vraag
0

Elektromagnetisme

asked 2017-08-22 03:35:28 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

updated 2017-08-22 12:06:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Enkele vraagjes:

  1. Wanneer twee stromen in het vlak verdwijnen wilt het zeggen dat de krachten die er op in werken naar elkaar toe gericht zijn.. idem als de twee stromen uit het vlak komen..

Dus als stroom tegengesteld zou zijn ( x en . ) dan zou je de krachten op een stroomvoerende geleider weg van elkaar moeten tekenen?

  1. Wanneer twee draden evenwijdig staan en draad A een stroom heeft van bv 20A zal die dus inwerken op draad B? Beter omschreven: als je de formules zou moeten opstellen zou je dus IA/2piR = IB/2piR en zal dus IB = 20A ?? Ik verwar dit steeds..

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-22 07:08:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2017-08-22 07:10:51 -0500

Voor de eerste vraag: als de stromen in dezelfde richting gaan zullen de geleiders elkaar aan trekken.

Voor de tweede vraag denk ik dat je bedoelt: de kracht door de eerste geleider uitgeoefend op de tweede: bereken het magnetisch veld van de eerste geleider, neem de stroom van de tweede geleider en bereken de kracht. Voor de andere geleider vice versa.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Duidelijk! Bedankt!!

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-22 08:47:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-22 03:35:28 -0500

Aantal keer gelezen: 157 keer

Laatst gewijzigd: Aug 22 '17