Stel je vraag
0

Chemie 08-03

asked 2015-08-21 01:11:25 -0500

Nikol gravatar image

Een waterstofchloride oplossing A heeft een pH van 2. Een NaOH oplossing heeft een ph van 11. Men neemt 10 ml van oplossing A en voegt 90 ml oplossing B toe. Bereken de Ph van deze nieuwe oplossing.

Haal ik gewoon uit de gegevens de zuurconcentratie en de baseconcentratie (eerst omzetten naar pOH) en doe ik dan ph = -log ( (aantal mol zuur + aantal mol base)/ (volume A + volume B)) ? Bij 2 zuren doe ik dit inderdaad en bij twee basen hetzelfde maar dan 14 -log (...), maar mag dit ook bij een zuur en een base in een oplossing?

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-05-04 09:55:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De pH v.e. zuur = -log(waterstofionenconc.) of voor en base eerst de pOH = -log(hydroxylionenconc.) Het is dus nodig na te gaan of er na de 'neutralisatiestap' er H3O+ of OH- in overblijft in het reactievat. Daarvoor dien je de reactievgl. met de gegeven stoffen uit te werken. Dit gaat niet met A(voor het zuur) en B(voor de base), wel met HCL en NaOH. Eens het reagens in overmaat gevonden bepaal je de conc. ervan en kan je verder met de pH-berekening. Enkel indien er na de reactie noch zuur, noch base overblijft heb je een neutralisatie en is de pH ervan 7.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

klopt het dat je bij mengen van gegeven mol HCL en NaOH nog 0,9.10^-4 mol NaCl en 0,9. 10^-4 mol H2o overhoudt? ( Met NaOH als limiterend reagens)

Adara ( 2017-05-04 15:18:41 -0500 )edit
1

answered 2015-08-21 09:46:26 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Uit de resp. pH-waarden haal je voor de HCl- en de NaOH oplossing de concentratie aan zuur of base uitgedrukt in mol per liter. Rekening houdend met de gebruikte hoeveelheden bepaal je hoeveel mol HCl en mol base je hebt. Dit is het omzetten van de gegevens (mol per liter en gebruikte volume) naar mol om dan verder in de uitwerking van de reactie het limiterend reagens en de overmaat te bepalen. De stof welke in overmaat aanwezig is, is mede bepalend voor het zuur of basisch karakter van de oplossing waarin de reactieproducten zitten. Rekening houdend met het 'nieuwe' volume kan je hieruit de concentratie van dzee stof per liter bepalen, en afhankelijk van de stof dan de pH of eerst de pOH indien de base in overmaat is. Dan heb je de pH van de nieuwe oplossing.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik snap uw uitleg maar ik heb 9/10^5 mol NaCl en water over. HCl was in overmaat heb ik dus ook 1/10^5 mol over. Door wat wordt nu PH bepaald? HCL? Dan zou PH van de oplossing 4 moeten zijn?

Adara ( 2017-05-04 15:24:42 -0500 )edit

pH = - log [H+] Welke stof zorgt dat er [H+] ionen worden vrijgegeven? HCl, H2O of NaCl? Dit helpt je op weg om het juiste antwoord te vinden. Wat wordt de concentratie aan [H+] van de nieuwe oplossing?

Koen@REBUS ( 2017-05-04 17:28:29 -0500 )edit

De afbeelding is te groot om te uploaden.

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-12 04:01:15 -0500 )edit

Maar dus ik snap niet waarom we de conc van B nemen? Want Ph=-log ( 10x10^-6/ 100x10^-3) ?

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-12 04:02:56 -0500 )edit
0

answered 2017-06-12 03:57:04 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Ik denk dat we deze in de les hebben gemaakt maar ik begrijp hem niet helemaal, ik zal een foto plaatsen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-12 07:59:30 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je stelt met de gegeven stoffen de reactievergelijking op en werkt stapsgewijze uit tot je het reagens in overmaat vindt en hiervoor de molaire concentratie kunt bepalen. Dan kan je verder met de pH-berekening. Het is evenwel belangrijk juiste berekeningen uit te voeren.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-04 07:05:58 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

Beste, is het bij deze oefening ook van belang om rekening te houden met het gegeven dat het gaat om waterstofchloride en natriumhydroxide? Of kunnen we hem ook oplossen door de twee stoffen gelijk te stellen aan A en B. Want als we puur de reactie zouden bekijken gaan we zien dat het gaat om een neutralisatiereactie, waarvan de pH dus 7 zou zijn, maar dit is niet in overeenstemming met de gebruikte getallen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-21 01:11:25 -0500

Aantal keer gelezen: 1,396 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '17