Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 4-23

asked 2017-08-22 04:19:26 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

updated 2017-09-03 13:46:53 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hallo, ik snap niet hoe je volgende opgave berekent. Volgende reactievgl is gegeven : N2+ 3H2 -><- (evenwichtsreactie) 2NH3. Er is ook gegeven dat het mengsel bij 500K en 1,00 x 10 ^5 pascal gevormd wordt uit 1 mol N2 en 3mol H2 en dat het 0,48 mol ammoniak bevat. Hoe bereken je nu het totaal aantal mol?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-22 04:27:26 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ga naar de originele opgave en lees aandachtig wat er staat. Je hebt een evenwichtsmengsel bij 500K en 1,00.10^5 Pa. Werk vervolgens uit

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-22 04:19:26 -0500

Aantal keer gelezen: 72 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17