Stel je vraag
1

Chemie: redox

asked 2015-08-21 02:49:11 -0500

inge_wouters gravatar image

In een zuur milieu wordt Fe2+ vlot geoxideerd tot Fe3+ door het oxidans MnO4- dat zelf gereduceerd wordt tot Mn2+.

Beginsituatie: 0,2 mol MnO4- ; 1,2 mol Fe2+ ; overmaat H+

Welke bewering is juist?

A: Alle MnO4- wordt verbruikt

B: Alle Fe2+ wordt verbruikt

C: De pH zal dalen

D: Er wordt 1,2 mol Mn2+ gevormd

Ik probeerde de halfreacties op te stellen: (= en pijl betekent een evenwichtspijl met de pijl die de richting aangeeft)

3( Fe2+ = --> Fe3+ + 1e-)

MnO4- = <-- Mn2+ + 3e-

3Fe2+ + Mn2+ = --> 3Fe3+ + MnO4-

Nu zou ik stochiometrisch te werk gaan, en zo besluiten dat er limiterend MnO4- is, en daarom alle MnO4- wordt verbruikt, maar ik heb niets gedaan met de overmaat aan H+ ionen. Waar zit ik fout in mijn redenering?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-08-21 09:57:44 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bepaal vooreerst het juiste O.G. van de stoffen die van O.G. veranderen. Aan de hand van de halfreacties kan je dan het aantal mol van deze stoffen bekomen die je in de theoretische reactievergelijking gebruikt. Uit de effectief aanwezige mol-hoeveelheden bepaal je welke van de stoffen hat limiterend reagens is en welk de overmaak. Het limiterende reagens wordt volledig verbruikt en de overeenkomstige hoeveelheid reactieproduct wordt gevormd. Van de stof in overmaat wordt overeenkomstig een deel gebruikt. Eens dit opgesteld kan je de vier beweringen elk nagaan op juistheid en je keuze maken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-21 02:49:11 -0500

Aantal keer gelezen: 704 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '15