Stel je vraag
0

Chemie 2016-juli vraag 2

asked 2017-08-22 09:17:25 -0500

Nele.Beullens gravatar image

updated 2017-09-03 13:50:58 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij deze vraag heb ik eerst het aantal mol berekend voor NiSO4 = 0.5 mol en voor Ba(NO3)2 = 0.2 mol. Uit de gegevens haal je dat Ba(NO3)2 het limiterend reagens is. En aangezien de coëfficiënten overal 1 zijn, kwam ik uit dat het aantal mol bij BaSO4 = 0.2 mol. Het antwoord is echter 0.3 mol. Kan iemand zeggen waar mijn fout zit?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-22 09:54:31 -0500

Quinten.Ruymen gravatar image

Ba(NO3)2is het limiterende reagens en zal dus volledig wegreageren in de vorm van een neerslag. De verkregen neerslag wordt gefiltreerd wat betekend dat de neerslag, dus die 0,2 mol BaSO4 blijf achter in het filtreerpapier. De overige overgebleven sulfaat, die niet samen met de Ba(NO3)2 een neerslag heeft gevormd, zal door het filtreerpapiertje lopen. De overgebleven hoeveelheid sulfaat is dus 0,5 mol - 0,2 mol = 0.3 mol.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik begrijp het, bedankt!

Nele.Beullens ( 2017-08-22 10:22:53 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-22 09:17:25 -0500

Aantal keer gelezen: 145 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17