Stel je vraag
1

Chemie: concentratiegrootheden

asked 2015-08-21 03:04:50 -0500

inge_wouters gravatar image

De dichtheid, rho, van een oplossing van stof A in water wordt gegeven door:

A: M . MM

B: M / MM

C: MM / M

D: geen van de vorige antwoorden is juist.

Ik dacht persoonlijk aan antwoord A, maar dit blijkt niet juist te zijn... Het is antwoord D volgens mijn boek, maar kan iemand me vertellen waarom antwoord A fout is?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-08-21 10:42:34 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De dichtheid van een oplossing van stof A is de verhouding van de massa ( m ) van stof A en het volume ( V ). Het betreft hier de oplossing A. De dichtheid van de oplossing wordt uitgedrukt in 'gram per ml. M staat voor molariteit of molaire concentratie is het aantal mol opgeloste stof per liter oplossing (uitgedrukt in mol per liter) MM is de molaire massa, de massa van 1 mol van stof (uitgedrukt in gram per mol). M . MM is ook gram per volume. Dus eveneens dichtheid. Doch hier betreft het de dichtheid van de stof A. Daarom D

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-21 03:04:50 -0500

Aantal keer gelezen: 420 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '15