Stel je vraag
0

Chemie 2015-augustus vraag 5

asked 2017-08-22 15:24:34 -0500

Nele.Beullens gravatar image

updated 2017-09-05 15:12:10 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ben ik correct als ik onder een asymmetrisch koolstofatoom een chiraal atoom versta (dus met 4 verschillende substituenten) ? Ik snap echter niet hoe men hier aan antw B komt. Zou iemand het misschien eens kunnen aanduiden of een tekening want ik zie het zelf niet meteen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-22 15:51:55 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-22 15:24:34 -0500

Aantal keer gelezen: 287 keer

Laatst gewijzigd: Sep 05 '17