Stel je vraag
0

juli 2011 biologie vraag 2

asked 2017-08-22 16:26:13 -0500

Laurence gravatar image

Het lukt me niet om deze vraag hierin te kopiëren... Maar is er iemand die de vragen ook heeft liggen die me zou kunnen helpen? Ik kom namelijk 1/64 uit en het moet 1/36 zijn...

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-23 05:18:20 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het eerste dat je doet in dit geval, is bepalen hoe het kenmerk wordt overgeërfd. Voor deze vraag is de aandoening recessief en autosomaal.

Vervolgens wil je de kans berekenen dat het laatste kind ziek (aa) is. Voorwaarde hiervoor is dat beide ouders drager (Aa) zijn. Uit de stamboom is af te leiden dat de groutouders allen drager zijn. De moeder heeft dan 2/3 kans om drager te zijn (kruising Aa x Aa geeft AA, Aa, Aa, en aa mag je schrappen gezien je weet dat de moeder sowieso niet ziek is). Idem voor de vader. Gezien beide ouders tegelijk drager moeten zijn om een ziek kind te krijgen vermenigvuldig je deze kans, en vermenigvuldig je ze vervolgens met 1/4 (kans dat twee drager ouders een ziek kind krijgen).

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-23 06:47:22 -0500

Laurence gravatar image

nu snap ik het! dankjewel

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

:) geen probleem !

Martine@REBUS ( 2017-08-24 14:32:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-22 16:26:13 -0500

Aantal keer gelezen: 163 keer

Laatst gewijzigd: Aug 23 '17