Stel je vraag
0

fysica juli 2015 vraag 14

asked 2017-08-23 03:47:54 -0500

Thomas.Cuveele gravatar image

Ik heb hiervoor de formule v= golflengte/periode gebruikt. Maar dan kom ik C ipv D uit. Kan iemand mij hierbij helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-23 04:16:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet de snelheid nemen, dus komt de v(max) uit op (omega) maal amplitude, en dus is het oplossing D

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-23 03:47:54 -0500

Aantal keer gelezen: 124 keer

Laatst gewijzigd: Aug 23 '17