Stel je vraag
1

fysica 4.3.5

asked 2015-08-21 08:36:54 -0500

Nikol gravatar image

Bij een celmembraan heerst over de celwand een potentiaalverschil van 0,070 V. om de kaliumionen K+ naar buiten te pompen tegen het potentiaalverschil in moet de potentiele energie van deze K+ verhoogd worden en moet dus arbeid geleverd worden. Hoeveel per K+? deze kaliumpomp kan tot 20% van ons energieverbruik in rusttoestand opslorpen.

Waarom klopt het niet als ik dit zo : Epotentieel = (K . lading elektron . 19 . lading proton) / straal ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2015-08-21 19:14:40 -0500

updated 2015-08-21 19:15:13 -0500

Elektrische potentiële energie kan je schrijven als lading maal potentiaal: $E_p=QV$. Arbeid is energie op het einde min energie bij het begin: $W=E_{eind}-E_{begin}$

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-21 08:36:54 -0500

Aantal keer gelezen: 698 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '15