Stel je vraag
0

6 bio erfelijkheidsleer

asked 2017-08-23 06:44:47 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Bij bijen ontwikkelen darren (= mannelijke bijen) zich uit onbevruchte eicellen. Uit bevruchte eicellen ontwikkelen zich werksters en/of koninginnen. Een koningin met onbehaard borststuk wordt gekruist met een dar met behaard borststuk. Het allel voor behaard (B) is dominant over dat voor onbehaard (b). In de nakomelingschap zitten darren en werksters.

Ik dacht dat het antwoord B moest zijn, omdat het genotype van de behaarde dar zwel Bb als BB kan zijn en er hieruit dus zowel behaarde als onbehaarde werksters kunnen voortkomen. Dit bleek echter fout. Kan iemand helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-23 07:23:09 -0500

Adara gravatar image

dar met behaard borststuk, heeft genotype B en niet Bb of BB dat kan nooit omdat dar ontwikkeld zich uit onbevruchte eicellen

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ahzo, dankjewel!!

Anouk.Sohier ( 2017-08-23 07:49:09 -0500 )edit
1

answered 2017-08-24 12:35:24 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correct Sam, en onthou ook dat de hele dar zijn gehele leven haploid blijft :)

Veel succes!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-23 06:44:47 -0500

Aantal keer gelezen: 1,605 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '17