Stel je vraag
1

Moleculen - Oxidatiegetallen

asked 2017-08-23 07:21:30 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-08-23 07:45:28 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Weet er iemand wat oxidatiegeval van H en N is in HN3?

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2017-08-23 11:41:24 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Sam,

Heb je de oplossing al gevonden?

Deel ze maar met je collega studenten daar dit een goede oefening kan zijn voor iedereen.

Laat maar komen !!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik weet niet of het klopt: Ik bekom een lineaire molecule met 2 dubbele bindingen. N die na H volgt heeft OG(N1)= -1 N2 heeft lading +1 en N3 heeft lading -1

Adara ( 2017-08-23 13:04:09 -0500 )edit

Mijn eerste N heeft -1 omdat die ene elektron van H opneemt door zijn hoge En waarde

Adara ( 2017-08-23 13:04:58 -0500 )edit
0

answered 2017-08-23 13:30:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-23 13:33:44 -0500

Waterstofazide heeft twee resonantiestructuren. Deze die jij hebt gevonden en de linkse structuur in de afbeelding hieronder.

Geef nog eens de oxidatiegetallen van de de verschillende N-atomen en het H-atoom van de linkse structuur. image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-25 11:50:06 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Sam,

Je had mijn vraag nog niet beantwoord?

Koen

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-23 07:48:54 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-23 14:47:59 -0500

Ik zet je op weg. Wat is het stappenplan om een OG te bepalen in complexe moleculen?

1)Teken de Lewisstructuur De methodiek heb je zeker geleerd tijdens de begeleiding

Het skelet is H - N - N - N

2) Bepaal de Oxidatiegetallen van de verschillende elementen in de molecule

Hier moet je nagaan hoeveel elektronen er meer of minder (dan het aantal valentie├źlektronen) rond het atoom zitten in deze specifieke molecule rekening houdend met de EN-waarde.

Post je antwoord ter controle.

Tip: dezelfde elementen kunnen een verschillend OG hebben in dezelfde molecule.

Succes !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-23 07:21:30 -0500

Aantal keer gelezen: 329 keer

Laatst gewijzigd: Aug 25 '17