Stel je vraag
0

39 bio erfelijkheidsleer

asked 2017-08-23 08:09:04 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

Hallo Ik snap niet goed hoe je volgende vraag kan oplossen. Volgens mij kan het zowel autosomaal als x-gebonden zijn. Zie ik iets over het hoofd?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-24 12:34:15 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Als het X chromosomaal is, dan kan persoon 7 nooit draagster zijn. Aangezien haar vader wit is dus XY zou zijn en de aangetrouwde gezond zijn, dus XX

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-23 08:09:04 -0500

Aantal keer gelezen: 378 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '17