Stel je vraag
0

Chemie 2016-juli vraag 3

asked 2017-08-23 08:24:14 -0500

Nele.Beullens gravatar image

updated 2017-08-25 15:18:39 -0500

Johan@REBUS gravatar image

image description

Ik begrijp niet goed waarom zilvernitraat hier het beperkend reagens is? Ik heb de massa hiervan berekend en kom op 6,8 g. Een aangezien de massa van calciumchloride 3,33 g is, dacht ik dat dit het beperkend reagens was. Ziet iemand waar mijn fout zit?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-25 11:52:35 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Dag Nele,

Is het gelukt om de redenering verder af te werken? Kan je zo de juiste oplossing vinden?

Koen

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-23 09:20:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Dat is een nieuwe methode?!!

Rekenen we niet in mol?

Los je de opgave opnieuw op rekening houdend met deze informatie? Lukt het nu wel?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Er is toch minder mol bij calciumchloride (n=0,03 mol) dan bij zilvernitraat (n=0,04 mol) ? Of heb ik ergens een rekenfout gemaakt?

Nele.Beullens ( 2017-08-23 10:25:09 -0500 )edit

Als er 0,03 mol calciumchloride weg reageert hoeveel mol zilvernitraat is er dan nodig? Is deze hoeveelheid zilvernitraat aanwezig bij het begin van de reactie? Wat is je conclusie?

Koen@REBUS ( 2017-08-23 11:38:30 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-23 08:24:14 -0500

Aantal keer gelezen: 217 keer

Laatst gewijzigd: Aug 25 '17