Fysica vraag 2.5.3

asked 2017-08-23 11:26:38 -0500

Dries.Drissi gravatar image

Hallo, Ik weet niet hoe deze oefening op te lossen. Dit is tot waar ik ben geraakt maar weet niet of dit juist is en hoe ik verder kan doen. Alvast bedankt! Bij deze vraag bereken ik eerst de tijd uit de xy(t) vergelijking en kom ik op wortel 10 uit. Vervolgens bereken ik zo V0 uit de vx(t) vergelijking en dan kom ik uit op 10wortel10. Dan vul ik deze in in de v(t) vergelijking van een EVRB en kom ik op de versnelling. Ik weet niet of dit juist is en wat ik verder zou moeten doen.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Waarom werk je niet met 'Behoud van energie' ? Je kan Vnul halen door Ekin+Epot(1) = Epot (2)

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-23 11:42:22 -0500 )edit

Daarna kan je je 'k' vinden, door Epot (1) gelijk te stellen aan Eveer + Epot (2)

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-23 11:43:30 -0500 )edit

ik zal het eens proberen

Dries.Drissi ( 2017-08-23 12:02:38 -0500 )edit