Wiskunde 3.3.9

asked 2017-08-23 15:32:34 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Moet je hier werken met partieel afgeleiden, omdat je twee onbekenden hebt?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Ik kom altijd voor x = vierkantswortel 10, ik weet niet wat ik fout doe.

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-23 15:59:48 -0500 )edit
1

Ik heb het al , mijn excuses!

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-23 16:10:27 -0500 )edit