Stel je vraag
0

biologie juli 2016 vraag 6

asked 2017-08-24 06:13:05 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Beste,

Bij de geboorte van een tweeling blijkt dat het ene kind een chromosoom te weinig heeft (45, X0), terwijl het andere een chromosoom te veel bezit (47, XYY).

Mogelijke fouten die chromosomale afwijkingen kunnen veroorzaken, zijn:

  1. een fout in meiose I van de eicel;

  2. een fout in meiose I van de zaadcel;

  3. een fout in meiose II van de eicel;

  4. een fout in de eerste mitose van de zygote.

Welke fout kan hebben geleid tot het ontstaan van deze bijzondere tweeling?

Alleen fout 1

Alleen fout 2

<c> Alleen fout 3

<d> Alleen fout 4

Waarom klopt antwoord B hier niet?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-24 11:57:39 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Omdat een fout in meiose 1 van de zaadcel zal resulteren in: XY - XY - O - O

DUS combineren met een X van de vrouw geeft dan: XXY - XXY - XO - XO

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-24 06:13:05 -0500

Aantal keer gelezen: 79 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '17