Stel je vraag
1

vraag over buffers

asked 2015-08-21 12:47:38 -0500

Amine.Aznay gravatar image

updated 2017-06-29 12:34:10 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Welke van de volgende kan onmogelijke een buffermengsel zijn.

a. CH3COOH en CH3COONH4

b. CH3COOH en NaOH

c. H2CO3 en NaNO3

d. HCl en Na2CO3

Ik moest rekening houden met waterbalans maar weet niet wat dat is.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-08-21 15:39:05 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het is niet duidelijk waar je deze opgave vandaan hebt. Als met waterbalans ook waterevenwicht wordt bedoeld dan verwijst dit naar de autoproteolyse van water (zie Kw) en de zuur-(Kz) en base- (Kb)constanten. Al deze constanten zijn evenwichtsconstanten van de betrokken 'evenwichtsreactie'. Om na te gaan of een oplossing van 'stoffen' een buffermengsel is beschouw je deze stoffen in water. In water gebeurt ionisatie /dissociatie; De ionen die je bekomt zijn voor a. CH3COO- en H+ samen met NH4+. CH3COOH/CH3COONH4 is een bufferoplossing. De reactie van CH3COOH en NaOH geeft CH3COONa wat in water dissocieert in CH3COO- en Na+. CH3COOH/CH3COONa is een buffer.Reactie van HCllmetNa2CO3 vormt als CO2/HCO3- een buffer. H2CO3 en NaNO3 is geen buffer H2CO3 is wel een zwak zuur, maar NaNO3 is het zout van HNO3 (een sterk zuur) en NaOH (een sterke base). Voor buffers dien je dus na te gaan wat ( =welke ionen) er in de 'oplossing' zitten

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Zie ook jouw eerdere vragen betreffende buffers

Johan@REBUS ( 2015-08-21 15:41:10 -0500 )edit

Ik snap C en D niet. Kunt u die meer uitleggen aub. Sorry voor het ongemak.

Amine.Aznay ( 2015-08-21 15:58:37 -0500 )edit

Voor D. In een oplossing van Na2CO3 (= H2O en CO2) en HCl: H+, Cl-, Na+ en CO32- ionen. je hebt dus CO2/HCO2- en H2CO3-/CO3 2- in de oplossing, dus een zuur en zijn gecor. base. Dir is dus een buffer.

Johan@REBUS ( 2015-08-21 16:54:40 -0500 )edit
0

answered 2017-06-08 02:21:53 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wordt er verder gevraagd om de pH de bufferoplossing te berekenen dan kan je: * bij een zure buffer gebruik maken van pH = pKz + log ( (basische vorm)/(zure vorm) ), en, * bij een basische buffer van pH = 14 - pKb + log ( (basische vorm)/(zure vorm) ). Kz of pKz, of, Kb of pKb worden meestal gegeven; waarbij pKx = - (log Kx)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-21 12:47:38 -0500

Aantal keer gelezen: 1,635 keer

Laatst gewijzigd: Jun 08 '17