Stel je vraag
0

Fysica 4.3.5 E

asked 2017-08-24 09:19:45 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Hoe kom je daar op 45000 als deltaV , ze geven toch 25000 V voor de negatieve en 125000 v voor de positieve. Ik snap het niet helemaal.. Iemand die me kan helpen

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-25 04:30:55 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Op 10 cm van de negatieve pool tel je er 100000 (10/50) bij, net zoals bij de vraag hierboven op dezelfde afstand.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ow sorry ondertussen had ik het al! Toch bedankt!!

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-25 05:14:08 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-24 09:19:45 -0500

Aantal keer gelezen: 102 keer

Laatst gewijzigd: Aug 25 '17