Stel je vraag
0

vraag 3.9.13 wiskunde

asked 2017-08-24 10:09:29 -0500

Charlotte.Lens gravatar image

Ik vroeg me af wat juist de methodiek is bij deze oefening. Een lokaal maximum vond ik voor x= -1, maar hoe kom ik dan op de vergelijking van de raaklijn? Ik dacht dat ik f(x) zou moeten afleiden om zo de rico van de raaklijn te vinden en dan tot slot voor de hele vergelijking te bekomen, het punt (-1,-3) (gevonden uit de vgl van f(x)) in te vullen in y= mx+b. Ik vind echter voor de rico 3x^2 -3 . Ben ik juist op weg? Of hoe moet ik dit misschien eerder aanpakken? Met de oppervlakte zoeken aan de hand van integralen, heb ik geen probleem.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-24 13:41:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Een raaklijn door het maximum is toch een horizontale lijn over het hoogste punt van de functie?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Inderdaad! ik denk dat ik eventjes in de war was. Toch bedankt!

Charlotte.Lens ( 2017-08-24 13:56:21 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-24 10:09:29 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '17