Stel je vraag
0

wiskunde 3.9.15

asked 2017-08-25 02:06:19 -0500

Laurence gravatar image

Ik begrijp niet goed hoe ik een integraal moet berekenen van een absolute waarde... Kan iemand mij misschien een uitgewerkt voorbeeld geven? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-25 04:10:50 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Begin je eens met een grafiek te maken van de functie? Het is een absolute waarde, dus f(x)>= 0

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-25 02:06:19 -0500

Aantal keer gelezen: 113 keer

Laatst gewijzigd: Aug 25 '17