Stel je vraag
0

wiskunde augustus 2016 vraag 4

asked 2017-08-25 08:00:04 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Bij deze vraag heb ik de vergelijkingen aan elkaar gelijk gezet en kwam uit op x^2 - x^1/2 + 2^1/3. Daarna heb ik de punten P en Q ingevuld om te kijken of de vergelijking nul zou worden bij een van de punten (dat is een snijpunt). Voor Q kom ik 4^4/3 uit, maar het zou nul moeten zijn?

Bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-25 14:23:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het is taai rekenwerk, maar kijk eens of je dit kan volgen: C:\fakepath\wiskunde augustus 2016 vraag 4.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-25 08:00:04 -0500

Aantal keer gelezen: 118 keer

Laatst gewijzigd: Aug 25 '17