Stel je vraag
0

biologie vraag 1 hoofdstuk 4

asked 2017-08-25 13:06:53 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

updated 2017-08-25 13:07:36 -0500

Beste,

Is het antwoord hier B of C? Het is in de metafase van de eerste deling dus ik dacht antwoord B?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-25 15:20:23 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het is antwoord C

van spermacel tot zygote (x2) en dan rekening houden met de metafase (x2, want er is een S-fase geweest tijdens de interfase).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-25 13:06:53 -0500

Aantal keer gelezen: 19 keer

Laatst gewijzigd: Aug 25 '17