Stel je vraag
0

Biologie hoofdstuk vijf

asked 2017-08-25 13:20:52 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Zou iemand mij de antwoorden van volgende oefeningen willen geven? Bedankt!

Oefeningen acht (A of B) Oefening 18 (C of D) Oefening 21 (A?)

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-25 15:23:12 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Oefening 8: A (want enkel de eerste stelling is juist. De 2e stelling is niet altijd correct. 3 en 4: de stijging en daling van LH is rond dag 14 en niet rond de menstruatie. Het is door de daling van progesteron dat je menstruatie krijgt).

Oefening 18: D (want de neurale buis heeft te maken met de vorming van het zenuwstelsel, dus met het ectoderm)

Oefening 21: A (want mannen LIJDEN (Leydig) onder hun testosteron ;) )

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!

Febe.VandeVoorde ( 2017-08-27 05:34:17 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-25 13:20:52 -0500

Aantal keer gelezen: 36 keer

Laatst gewijzigd: Aug 25 '17