Stel je vraag
1

Chemie 2017-juli vraag

asked 2017-08-26 02:22:41 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

updated 2017-08-26 03:07:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

We beschouwen een 0,1M oplossing van NH4CN

image description

Hoeveel bedraagt de pH van deze oplossing?

A) Tussen 2 en 7

B) 7

C) Tussen 7 en 12

D) Meer dan 12

(mengsel = zwak zuur + zwakke base)

Kan iemand mij hier even extra uitleg over geven?

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-26 05:35:48 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

updated 2017-08-26 05:43:58 -0500

Koen@REBUS gravatar image

C:\fakepath\FullSizeRender.jpg

Hierbij mijn uitwerking - Ziezo :)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-26 03:04:35 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-26 03:05:35 -0500

Ik heb de vraagstelling aangepast in functie van de te kennen leerstof. Daar het berekenen van de pH van zouten niet tot de te kennen leerstof behoort.

Wel onderdeel van de te kennen leerstof: 'Invloed van zouten op de pH van water (geen pH berekening)'

Probeer tot de juiste oplossing te komen met deze correcte vraagstelling en post je antwoord dan kan je aangeven welke methodiek je hiervoor dient te gebruiken !

Succes

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-26 02:22:41 -0500

Aantal keer gelezen: 601 keer

Laatst gewijzigd: Aug 26 '17