Stel je vraag
0

Wiskunde 3.4.5

asked 2017-08-26 04:28:39 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Hoe kom je op het buigpunt (0:5) , van waar komt die 5 ? Moet je voor x=0 in uw voorschrift invullen of hoe? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-26 09:59:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als in het uit mijn hoofd nog weet gaat de hele functie 5 naar boven verschoven worden. Het buigpunt van de Bgtg ligt op (0,0) en verschuift dus gewoon mee naar boven.

Tekenen!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-26 04:28:39 -0500

Aantal keer gelezen: 226 keer

Laatst gewijzigd: Aug 26 '17