Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 6-08

asked 2017-08-26 07:20:03 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-09-03 13:48:45 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik kom maar niet uit op antwoord A .. Iemand die me kan helpen? Alvast bedankt !!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-26 14:49:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Er wordt gevraagd naar de eenheid van de reactiesnelheid.

Hiervoor vertrek je van de definitie van de snelheid van een reactie: 'De snelheid van een reactie is de verandering van concentratie per tijdseenheid'.

Wat is dan de eenheid van de reactiesnelheid?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Mol/L.s toch ? Neen

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-26 15:35:54 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-26 07:20:03 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17