Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 7-32

asked 2017-08-26 11:40:46 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-09-03 14:07:24 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Deze vraag vind ik een beetje raar... ze vragen de relatie tussen het oplosbaarheidproduct van aluminiumsulfide Ks,, en de concentratie ionen. Waarom is het dan niet Ks= [Al3+]^2.[S 2-]^3 ? En moet het [Al3+]^2

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-26 12:02:56 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Dat is toch het correcte antwoord!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is mijn antwoord Ks= [Al3+]^2.[S 2-]^3 , dan juist ?

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-26 12:05:02 -0500 )edit

waar staat Ks voor? Ga eens na hoe je aan Ks komt. Vertrek van het evenwicht bij oplossen van aluminiumsulfide. Je zal dan vinden dat je antwoord wel degelijk correct is.

Johan@REBUS ( 2017-08-26 14:14:55 -0500 )edit

Ks staat voor het evenwicht dat het ionenproduct bereikt, als het zich oplost. Elke zout heeft een oplosbaarheid S dat ook een limiet heeft bij een bepaalde temperatuur.

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-27 02:43:29 -0500 )edit
0

answered 2017-08-27 09:56:40 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Maar Ks geeft ook de constante voor een evenwichtsreactie. Uit deze evenwichtsreactie kan je dan voor aluminiumsulfide de correcte Ks-vergelijking vinden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-26 11:40:46 -0500

Aantal keer gelezen: 92 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17