Stel je vraag
0

Chemie 2017-augustus SIM-test vraag 8

asked 2017-08-26 11:57:07 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2017-08-26 14:12:22 -0500

Johan@REBUS gravatar image

C:\fakepath\IMG_1496.JPG

Ik had bij deze vraag wat moeilijkheden met optie c en d te interpreteren. Ik snap ondertussen wel dat c inderdaad geen buffer is omdat hetzelfde wordt gemaakt als in de reagens

Maar voor d ben ik niet volledig mee hoe we die buffer dan opstellen. Ik vroeg me af of dit (zie foto) de juiste manier was voor d en of we dan H+ als zuur moeten zien en H2PO4- als de geconjugeerde base?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-26 14:11:43 -0500

Johan@REBUS gravatar image

H2PO4- is hier het zwakke zuur; HP042- de geconjugeerde base. Dit is de situatie waabij je een bufferoplossing kan aanmaken met twee zouten van een zwak zuur; hier H3PO4

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-26 14:17:23 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

maar als we dan H2PO4- als het zwakke zuur beschouwen dan gaat die bij evenwicht gelijk zijn aan 0M en HPO42- is dan gelijk aan 0,15 M dus hebben we geen buffer dan in dit geval?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bij À heb je een sterk zuur HCl en dus een aflopende reactie. Hier heb je een evenwichtsreactie en is je redenering mbt overmaat niet correct. Beide zouten blijven in evenwicht met elkaar in de oplossing. Zie dan verder redenering van Johan. Duidelijk zo?

Koen@REBUS ( 2017-08-27 04:50:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-26 11:57:07 -0500

Aantal keer gelezen: 401 keer

Laatst gewijzigd: Aug 26 '17