Stel je vraag
1

Fysica 11.3.6

asked 2015-08-22 14:05:41 -0500

Lisa.Staes gravatar image

Hey,

Als je bij hydrostatica een oefening moet oplossen waarbij een voorwerp volledig onder water is, moet je dan nog steeds rekening houden met de zwaartekracht? Of neemt de archimedeskracht deze dan volledig over? Want als je bijvoorbeeld moet berekenen hoeveel er van een voorwerp boven blijft, dan stel je de archimedeskracht gelijk aan de zwaartekracht. Maar hoe doe je dit dan als het voorwerp volledig onder is?

En hoe los je dan oefening 11.3.6 op?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-08-22 16:13:29 -0500

Als het voorwerp volledig onder water is, dan is het volume dat je in de Archimedeskracht invult het totale volume van het voorwerp. Als het voorwerp slechts deels onder water is, is het volume slechts het deel van het volume dat zich onder water bevindt.

Als eerste stap bij oefeningen met een Archimedeskracht, werk je de dynamica uit met alle krachten (en de versnelling als er een resulterende kracht verschillend van 0 is). Dus altijd de zwaartekracht in rekening brengen. Bij drijven is er evenwicht tussen de Archimedreskracht en de zwaartekracht.

Bij 11.3.6 heb je drijven en dus evenwicht. De zwaartekracht kan je echter opsplitsen in bijdrages van verschillende massa's: $F_g=m_{tot}g=(m_{duiker}+m_{lood})g$

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok. Bedankt.

Lisa.Staes ( 2015-08-23 02:46:33 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2015-08-22 14:05:41 -0500

Aantal keer gelezen: 455 keer

Laatst gewijzigd: Aug 23 '15