Stel je vraag
0

wiskunde juli 2017 vraag 10

asked 2017-08-26 13:40:23 -0500

Laurence gravatar image

Ik snap niet hoe je weet wat je hier precies moet berekenen...

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2017-08-26 13:52:29 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2017-08-26 14:06:58 -0500

eerst bepaal je de gegevens van de ckl: M(5,0) en r = 5

Dan teken je de gegevens best op een assenstelsel zodat je visueel kan zien hoe de functies eruit zien... y=x snijdt de cirkel! --> je ziet een cirkelsegment verschijnen op je tekening

Vervolgens ga je dmv de gevens de gebieden uitsluiten op zo te bepalen welk opp je moet bereken:

• (x-5)^2 + y^2 is kleiner of gelijk aan 25: dus alle punten buiten de straal van 5 mag je uitsluiten. Hiermee bedoelen ze dat de punten buiten de cirkel niet tot het gevraagde gebied behoren.

• x is groter of gelijk aan y: dit visualiseer je ook best door deze functie (y=x, zou je normaal gezien al getekend moeten hebben) op het assenstelsel te tekenen: hiermee kan je uit bepalen dat alle x-waarden die groter of gelijk zijn aan y ook moeten wegvallen

---> arceer de weggevallen gebieden op je assenstel en dan zie je dat er nog een gebied in de cirkel ongearceerd overblijft... die oppervlakte moet je berekenen. (Totale opp cirkel - opp van het cirkelsegment)

Kan je zo verder ?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Mooi Marie-France!

Myriam@REBUS ( 2017-08-27 15:02:20 -0500 )edit

Hoe ziet het niet-gearceerde deel er dan uit op een tekening?

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-28 04:20:01 -0500 )edit

Als een cirkelsegment.

Myriam@REBUS ( 2019-06-28 07:12:55 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-26 13:40:23 -0500

Aantal keer gelezen: 742 keer

Laatst gewijzigd: Aug 26 '17