Stel je vraag
0

Fysica juli 2016 vraag 5

asked 2017-08-27 05:21:39 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Ik berekende:

x component: Fn=Ft x cosinus alfa
y component: Fz= Ft sinus alfa

Ft is dus Fz gedeeld door sinus alfa.
Sinus alfa is hier de hoogte van de staaf (bij beiden even groot) gedeeld door de lenge van het touw (bij beiden even groot). Dus de sinus van alfa is bij beiden even groot. Fz is ook bij beiden even groot (even grote massa).
Dus moet de Ft bij beiden even groot zijn en is antwoord A juist. Wat klopt hier niet?

Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-27 10:56:40 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

Ik denk dat je je vergist in je redenering van de grootte van de hoeken.. aangezien in bol B de straal groter is, gaat de hoek tussen het touw van bol B en de x-as kleiner zijn. Op mijn foto heb ik het uitgetekend :)

C:\fakepath\IMG_1508.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!

Febe.VandeVoorde ( 2017-08-27 12:29:50 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-27 05:21:39 -0500

Aantal keer gelezen: 343 keer

Laatst gewijzigd: Aug 27 '17