Stel je vraag
0

fysica augustus 2016 vraag 13

asked 2017-08-27 06:49:32 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

Waarom is antwoord A hier fout? Breking naar ijler gebied dus breking van de normaal weg? Bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2017-08-27 10:39:27 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

C:\fakepath\IMG_1507.JPG Je bent waarschijnlijk niet verder gegaan met het tekenen van je lichtstraal... bij A moet je weer de normaal loodrecht tekenen op het brekingsvlak. Daar merk je dat de hoek van de uitlopende lichtstraal in de ijle stof even groot is als de lichtstraal in de dichte middenstof. Wat niet zou mogen want als de lichtstraal van dicht naar ijl loopt moet de lichtstraal weg van de normaal breken dus de hoek in de ijle stof tov de normale moet groter zijn. Dit is niet het geval in A.

Bij B is er een terugkaatsing in de dichte stof. En verder moet je weer de brekingswetten toepassen.

Snap je het zo weer beter?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat is goed afgewerkt!

Myriam@REBUS ( 2017-08-27 16:04:41 -0500 )edit

Dankjewel!

Febe.VandeVoorde ( 2017-08-28 11:27:30 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-27 06:49:32 -0500

Aantal keer gelezen: 100 keer

Laatst gewijzigd: Aug 27 '17